ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 466 കമ്പനികൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നു, പുതുമയോടെ ഭാവി തുറക്കുന്നു

ചൈനീസ് ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും ലോകമെമ്പാടും പോകാൻ സഹായിക്കുന്നതിന്

മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും സംഭാവന ചെയ്യുന്നു


പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച്-06-2023

ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ